• تامین و فرآورش اطلاعات

  تامین، فرآورش اطلاعات و مستند سازی در پروژه های ملی عمرانی و صنعتی، بر پایه دانش و تجربیات کسب شده توسط این شرکت در زمینه مدیریت اطلاعات و همچنین پایش سایت های صنعتی و عمرانی در محیط های چند دیسیپلینی از جمله خدمات این شرکت در زمینه تامین و فرآورش اطلاعات می باشد. سایر خدمات قابل ارائه در این حوزه عبارتند از:

  • جمع آوري و تهیه اطلاعات Asbuilt (چون ساخت) و تهیه GeneralPlan
  • فرآوري (و تأمين) نقشه ديجيتال و تصاوير ماهوره‌اي
  • جمع آوری اطلاعات از تأسيسات صنعتي و تجهيزات و ادوات و همچنين يوتيليتي (زير سطحي/ روسطحي) مربوط به دسيپلين هاي مختلف مهندسي (پايپينگ/ برق و قدرت/ ابزار دقيق/ مخابرات/ سازه و... )
  • آماده سازی و فرآورش اطلاعات جهت ورود به سیستم اطلاعات مکانی و جمع آوری اطلاعات توصیفی مورد نياز
  • تهيه نقشه‌هاي توپوگرافي و هیدروگرافی در مقياس‌هاي مختلف
  • تهیه نقشه‌هاي كاداستر اراضي كشاورزي و شهري
  • پياده كردن مسير
  • تهيه پروفيل طولي و عرضي
  • محاسبه حجم عملیات خاکی
  • مستند سازی اطلاعات مربوط به هر پروژه
go to up