• خدمات مهندسی

  • ارائه خدمات مهندسی در گرایش های مختلف با توجه به تجربیات اخذ شده در پروژه های ملی از جمله خدمات قابل ارائه از سوی این شرکت می باشد. مهمترین فعالیتهای این حوزه عبارتند از:

    • طراحي مسير بهينه خطوط انتقال گازهاي خروجي (فلر)
    • پایش مهندسی و اجرا در سایت به عنوان بخشي از خدمات مهندسی و نظارت عاليه و كارگاهي
    • خدمات مشاوره مهندسی در رابطه با مطالعات پایه، جانمایی واحدها (Plot Plan) طراحی محوطه سازی و جاده ها
    • تهیه مدارک مهندسی مورد نیاز آرشیو فنی
go to up