سال نو مبارک

زندگى، سختْ ساده است و پيچيده نيز هم؛ بايد پيوسته رفت.
براى پيوستگى، عشق لازم است، عشق و اميد!
اميدى چنان كه تو را در راه، نگه دارد...
و اين ها همه، تلاش مى خواهد؛
تلاش براى زندگى.

براى ايران، براى جهان
براى فرزندانمان، به خاطر انسان
به خاطر تو، به خاطر هر چيز كوچك و هر چيز پاك
اميدوارانه، فن آورانه و نوآورانه تقلّا خواهيم كرد
كه انسان زاده شدن، تجَسُد وظيفه است.

"كندا" را حكيم و فيلسوف و مهندس معنا كرده اند.
"ايده" هم كه تكليفش مشخص است.
پانزده سال پيش شروع كرديم و امسال، رسماً ده ساله مى شويم.

اين ويديو، هديه ى دوستان شماست...
ما زندگى را، كم و بيش، اين طور مى بينيم.
go to up